• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УВОДНА РЕЧ ДИРЕКТОРА


 Ју­би­леј у сен­ци ко­ро­не

Vladimir Andjelkovic Foto BWПе­де­сет го­ди­на тра­ја­ња је сва­ка­ко успех. Али...

2017. го­ди­не, на 46. ре­ви­ји филм­ског ства­ра­ла­штва де­це и омла­ди­не Ср­би­је, би­ло је 58 фил­мо­ва, 2018, на 47. ре­ви­ји – 75, 2019, на 48. ре­ви­ји – 85, 2020, на 49. ре­ви­ји – 56 и ове, 2021. го­ди­не, на 50. ре­ви­ји филм­ског ства­ра­ла­штва де­це и омла­ди­не Ср­би­је – 37 фил­мо­ва. Да је све би­ло нор­мал­но, ове го­ди­не на ју­би­лар­ној 50. ре­ви­ји би­ло би око 100 фил­мо­ва. Уз број­не го­сте и низ ре­тро­спек­ти­ва исто­ри­ја ма­ни­фе­ста­ци­је на­шла би се у ле­пој пу­бли­ка­ци­ји... О ре­ви­ји би го­во­ри­ли по­зна­ти филм­ски ау­то­ри ко­ји су у мла­дим да­ни­ма уче­сто­ва­ли и при­ка­зи­ва­ли сво­је фил­мо­ве...

 


Ма­ло то­га ће се оства­ри­ти. Ка­ко се ре­ви­ја при­пре­ма од фе­бру­а­ра сва­ке го­ди­не од фе­бру­ра, а ин­те­зив­но од апри­ла, уме­сто у на­шем би­о­ско­пу (као по­след­њих 18 го­ди­на) – Му­зе­ју ју­го­сло­вен­ске ки­но­те­ке, фил­мо­ви ће би­ти на ин­тер­не­ту. Изо­ста­ће и све дру­го ве­за­но за при­су­ство пу­бли­ке, на­да­мо се да ће­мо до кра­ја го­ди­не об­ја­ви­ти пу­бли­ка­ци­ју о 50 одр­жа­них ре­ви­ја. Ре­ви­ја је ина­че осно­ва­на пре 60 го­ди­на, као Ре­ви­ја фил­мо­ва пи­о­ни­ра Ју­го­сла­ви­је, Али од 1989. до 2004. го­ди­не ни­је одр­жа­ва­на ре­дов­но сва­ке го­ди­не. Та­ко да је за 60 го­ди­на одр­жа­но 50 ре­ви­ја, а Ре­ви­ја филм­ског ства­ра­ла­штва де­це и омла­ди­не Ср­би­је је ди­рект­ни на­след­ник Ре­ви­је фил­мо­ва пи­о­ни­ра Ју­го­сла­ви­је.
Ра­ду­је нас што и у овим окол­но­сти­ма мла­ди филм­ски та­лен­ти сни­ма­ју и да­ље, 37 фил­мо­ва по­ка­зу­је да се ра­ди у Вра­њу, Обре­нов­цу, Ужи­цу, Кра­гу­јев­цу, Пан­че­ву, Ло­зо­ви­ку, Срем­ским Кар­лов­ци­ма, Ра­шки, Сен­ти и Бе­о­гра­ду.
Цен­тар ама­тер­ског фил­ма Ср­би­је, ора­га­ни­за­тор Ре­ви­је филм­ског ства­ра­ла­штва де­це и омла­ди­не Ср­би­је, уз по­моћ Мин­стар­ства кул­ту­ре и ин­фор­ми­са­ња ре­пу­би­ли­ке Ср­би­је и Филм­ског цен­тра Ср­би­је, у Му­зе­ју ју­го­сло­вен­ске ки­но­те­ке, на­ста­ви­ће сва­ке го­ди­не кра­јем ме­се­ца ју­на да оку­пља мла­де филм­ске ства­ра­о­це и њи­хо­ве фил­мо­ве.

Вла­ди­мир Ан­ђе­л­ко­вић

 


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ