• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Др СНЕ­ЖА­НА ТР­СТЕ­ЊАК


SnezanaДр СНЕ­ЖА­НА ТР­СТЕ­ЊАК (Бе­о­град 1963) је ре­ди­тељ ани­ми­ра­них фил­мо­ва, сце­на­ри­ста, про­ду­цент, пе­да­гог, док­тор умет­но­сти ди­ги­тал­них ме­ди­ја. Док­тор­ска те­за: мул­ти­ме­ди­јал­но ин­тер­ак­тив­ни про­је­кат „Умет­ност на ин­тер­не­ту“, ма­ги­стар­ска те­за „Уна­пре­ђе­ње на­ста­ве и на­став­ног про­це­са уз ди­ги­та­ли­за­ци­ју на­став­ног са­др­жа­ја“. Уче­сник на ду­го­ме­тра­жним ани­ми­ра­ним про­јек­ти­ма: “Hatcshi­puh” у ко­про­дук­ци­ји Не­мач­ке и Ср­би­је, ”Lit­tle Flying Be­ars” Ка­на­де и Ср­би­је, “Tom-Tom and Na­na” и “Ana­tol” Ду­ран сту­ди­ја Фран­цу­ска и Ср­би­је. Сце­на­ри­ста, ре­ди­тељ и ани­ма­тор на де­вет на­гра­ђи­ва­них ани­ми­ра­них фил­мо­ва. Ре­ди­тељ и ани­ма­тор ве­ли­ког бро­ја ТВ ре­кла­ма. Осни­вач и по­кре­тач на­ста­ве из обла­сти мул­ти­ме­ди­је и умет­но­сти у окви­ру Ви­ше елек­тро­тех­нич­ке шко­ле у Бе­о­гра­ду, из пред­ме­та на основ­ним и спе­ци­ја­ли­стич­ким сту­ди­ја­ма за пред­ме­те: мул­ти­ме­ди­јал­но ра­чу­нар­ство, ди­ги­тал­на те­ле­ви­зи­ја, осно­ви ани­ма­ци­је, ком­пју­тер­ска ани­ма­ци­ја и мул­ти­ме­ди­јал­на пост­про­дук­ци­ја. По­кре­тач он­лајн уче­ња Ком­пју­тер­ске ани­ма­ци­је у окви­ру ви­со­ких сту­ди­ја (сту­диј­ски про­грам Ау­дио и ви­део про­дук­ци­ја). Ау­тор кам­па­ње „Уче­ње на да­љи­ну“.


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ