• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ГРА­ДИ­МИР СТОЈ­КО­ВИЋ


GradimirГРА­ДИ­МИР СТОЈ­КО­ВИЋ (Мра­мо­рак, 1947.) Књи­жев­ник, ау­тор 15 књи­га пе­са­ма, 28 ро­ма­на, шест збир­ки при­ча, че­ти­ри књи­ге из­бо­ра при­ча и пе­са­ма, и за­јед­нич­ке књи­ге с Дра­го­ми­ром Ћу­ла­фи­ћем. До­бит­ник је пре­ко 30 књи­жев­них на­гра­да. Нај­чи­та­ни­ји про­зни пи­сац за де­цу и мла­де у по­след­њих 20 го­ди­на на про­сто­ри­ма не­гда­шње Ју­го­сла­ви­је, СЦГ и са­да Ср­би­је. Све књи­ге су до­жи­ве­ле ви­ше из­да­ња.
Као филм­ски пе­да­гог ра­дио је још од 1975. го­ди­не, по­себ­но са нај­мла­ђим та­лен­ти­ма, уз­ра­ста од осам го­ди­на па на­ви­ше. Осни­вач и во­ди­тељ Ате­љеа мла­дих та­ле­на­та основ­но­школ­ског уз­ра­ста. Де­ца филм­ски ства­ра­о­ци осво­ји­ла су пре­ко 100 на­гра­да (ре­пу­блич­ких, са­ве­зних и ме­ђу­на­род­них), од ко­јих је нај­вред­ни­је „Tar­ga d’O­ro”, нај­ве­ће ме­ђу­на­род­но при зна­ње деч­јем фил­му на фе­сти­ва­лу Ау­ди­о­ви­зу­ел­но у шко­ли (Мон­да­вио, Ита­ли­ја, 1986. го­ди­не).

Је­дан од осни­ва­ча Ме­ди­ја­фо­ку­са, Бе­о­град. Ко­а­у­тор при­руч­ни­ка Pars pro to­to, ме­диј­ска пи­сме­ност за на­став­ни­ке основ­них шко­ла (Ме­ди­ја­фо­кус, 2001) и Чи­та­ти ме­ди­је, мул­ти­ме­ди­јал­ног про­јек­та за ме­диј­ско опи­сме­ња­ва­ње (Ме­ди­ја­фо­кус, 2004). Жи­вео је у Вр­шцу, Пан­че­ву и Бе­о­гра­ду, а са­да жи­ви у Бре­сто­ви­ку.


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ