• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

СТРА­ХИ­ЊА СА­ВИЋ


strahinjaСТРА­ХИ­ЊА СА­ВИЋ (Бе­о­град, 1991) је филм­ски и те­ле­ви­зиј­ски ре­ди­тељ. Сред­њу шко­лу за­по­чео је у Ри­му (Ау­гу­сто Ри­ги) а за­вр­шио у Бе­о­гра­ду (Тре­ћа бе­о­град­ска гим­на­зи­ја) као ђак ге­не­ра­ци­је. Фил­мом је по­чео да се ба­ви то­ком основ­не шко­ле. Ди­пло­ми­рао је филм­ску и те­ле­ви­зиј­ску ре­жи­ју 2014. на Фа­кул­те­ту драм­ских умет­но­сти у Бе­о­гра­ду, као сту­дент ге­не­ра­ци­је, где је по­ха­ђао и ма­стер сту­ди­је из исте обла­сти. Упи­сао је 2016. го­ди­не док­тор­ске сту­ди­је из те­о­ри­је драм­ских умет­но­сти, а за­хва­љу­ју­ћи сти­пен­ди­ји Ми­ни­стар­ства про­све­те, на­у­ке и тех­но­ло­шког раз­во­ја по­стао је ис­тра­жи­вач и де­мон­стра­тор на пред­ме­ти­ма те­о­ри­ја и исто­ри­ја фил­ма. Тре­нут­но ра­ди на док­тор­ској ди­сер­та­ци­ји „На­ра­тив­ни уни­вер­зум Жив­ка Ни­ко­ли­ћа: кар­не­вал–с­мех­–мо­но­лог“, те ка­ри­је­ру раз­ви­ја дво­смер­но, у те­о­риј­ском и прак­тич­ном сми­слу. На­гра­ђи­ва­ни крат­ко­ме­тра­жни фил­мо­ви су „Тан­го у три ли­ка и три про­сто­ра“ (2012), „Руј­ка“ (2013), „Де­вет да­на“ (2015) и „Јед­на ноћ“ (2016). Ре­жи­рао је му­зич­ке и ре­клам­не спо­то­ве, кон­цер­те и те­ле­ви­зиј­ске се­ри­је. Ра­дио је и као филм­ски кри­ти­чар. На­уч­ни ра­до­ви об­ја­вље­ни су у број­ним до­ма­ћим ча­со­пи­си­ма и збор­ни­ци­ма. Тре­нут­но при­пре­ма ду­го­ме­тра­жни игра­ни филм Треп­тај (2021).


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ