• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

ЗО­РАН СТЕ­ФА­НО­ВИЋ


zoran StefanovicЗО­РАН СТЕ­ФА­НО­ВИЋ (Ло­зни­ца 1969). Пи­сац, про­ду­цент, кул­тур­ни ак­ти­ви­ста, ис­тра­жи­вач. Ди­пло­ми­рао дра­ма­тур­ги­ју и сце­на­рио на Фа­кул­те­ту драм­ских умет­но­сти у Бе­о­гра­ду, где је и док­то­ранд те­о­ри­је драм­ских умет­но­сти, кул­ту­ре и ме­ди­ја. Осно­вао је пр­во ор­га­ни­зо­ва­но је­згро про­из­вод­ње фан­та­стич­ких фил­мо­ва у срп­ској ки­не­ма­то­гра­фи­ји 1990, а ње­гов драм­ски текст „Сло­вен­ски Ор­феј“ је 1992. за­по­чео пост­ју­го­сло­вен­ску фа­зу срп­ског и ма­ке­дон­ског по­зо­ри­шта и дра­ме. Дру­ги део опу­са је до­ку­мен­тар­не при­ро­де у ви­ду фил­мо­ва и мо­но­гра­фи­ја. Са уста­но­ва­ма Евро­пе и САД струч­но са­ра­ђу­је три­де­се­так го­ди­на, по­себ­но у сек­то­ру умет­но­сти, кул­ту­ре и ин­ду­стри­је за­ба­ве. Осни­вач је не­ко­ли­ко ме­ђу­на­род­них кул­тур­них мре­жа и про­је­ка­та у обла­сти из­да­ва­штва, ди­ги­та­ли­за­ци­је, лек­си­ко­гра­фи­је и по­пу­лар­не кул­ту­ре. Де­ла су му пре­во­ђе­на на ма­ке­дон­ски, ру­мун­ски, сло­ве­нач­ки, ен­гле­ски, фран­цу­ски, ру­ски и укра­јин­ски. До­био је че­тр­де­се­так при­зна­ња за умет­нич­ки и кул­тур­ни рад.Жи­ви у Бе­о­гра­ду.


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ