• Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Др МАР­КО СТО­ЈА­НО­ВИЋ


drmarkoДр МАР­КО СТО­ЈА­НО­ВИЋ (Бе­о­град 1962.) ет­но­ло­г–ан­тро­по­лог, му­зеј­ски са­вет­ник у Ет­но­граф­ском му­зе­ју у Бе­о­гра­ду, уред­ник Гла­сни­ка Ет­но­граф­ског му­зе­ја. Члан ор­га­ни­за­ци­о­ног ти­ма Ме­ђу­на­род­ног фе­сти­ва­ла ет­но­ло­шког фил­ма (1997– 2018), и то по­чев од са­рад­ни­ка на ка­та­ло­гу до уред­ни­ка, од се­лек­то­ра и чла­на жи­ри­ја до из­вр­шног ди­рек­то­ра. Ко­а­у­тор но­ми­на­ци­о­ног фил­ма „По­ро­дич­на сла­ва у Ср­би­ји“ за пр­ви са­мо­стал­ни упис Ср­би­је на Уне­ско­ву ре­пре­зен­та­тив­ну ли­сту не­ма­те­ри­јал­ног кул­тур­ног на­сле­ђа чо­ве­чан­ства и струч­ни са­рад­ник за не­ка од филм­ских оства­ре­ња са ет­но­ло­шко­–ан­тро­по­ло­шком те­мом или при­сту­пом. Ау­тор број­них на­уч­них и струч­них чла­на­ка, ко­у­ред­ник збор­ни­ка Му­зе­ји у Ср­би­ји – за­по­че­то пу­то­ва­ње. У му­зеј­ском ра­ду ба­ви се му­зе­о­ло­ги­јом, не­ма­те­ри­јал­ним кул­тур­ним на­сле­ђем, кул­ту­ром при­вре­ђи­ва­ња, на­род­ним зна­њи­ма и ве­ро­ва­њи­ма, те при­сту­пом осо­ба­ма са ин­ва­ли­ди­те­том, а у ет­но­ло­шко­–ан­тро­по­ло­шком кон­тек­сту ис­тра­жи­вач­ким по­љи­ма фил­ма, ет­но­ту­ри­зма, му­зи­ке и фол­кло­ра.


© 2021 РЕ­ВИ­ЈА ФИЛМ­СКОГ СТВА­РА­ЛА­ШТВА ДЕ­ЦЕ И ОМЛА­ДИ­НЕ СР­БИ­ЈЕ